Verta žinoti, kaip svarbu

 • Stabtelėti su savo vaiku – kai kiti skuba;
 • Vaikščioti su savo vaiku – kai kiti tik bėga;
 • Kalbėti su savo vaiku – kai kiti šaukia;
 • Klausytis savo vaiko – kai kiti apsimeta užsiėmę;
 • Juoktis su savo vaiku – kai kiti žiūri piktai;
 • Pagirti savo vaiką – kai kiti mato tik prasižengimus;
 • Skaityti su savo vaiku – kai kiti teikia pirmenybę televizoriui;
 • Atsiprašyti savo vaiko – kai kiti apsiemta neklystančiais;
 • Sudrausminti savo vaiką – kai kiti nesugeba nustatyti apribojimų;
 • Apkabinti savo vaiką – kai kiti neįvertina prisilietimo

( A.P. Witham)

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Kvalifikacinė kategorija
1. LAIMUTĖ STELMOKIENĖ Vyr. logopedo kvalifikacinė kategorija Logopedė
2. SANDRA LAURIKAITIENĖ Socialinio pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija Socialinė pedagogė
3. RASA  SADLAUSKIENĖ Psichologo kvalifikacinė kategorija Psichologė
4. NIDA MULVINSKIENĖ  Kūno kultūros mokytojo metodininko kvalifikacinė  kategorija Meninio ugdymo  mokytoja
5. NAIRA DIRSIENĖ Vyr.mokytojo kvalifikacinė  kategorija Meninio ugdymo  mokytoja
6. SAULUTĖ JOCIENĖ    Meninio ugdymo mokytoja
7. EGLĖ BURAITIENĖ  Logopedo eksperto kvalifikacinė kategorija Logopedė

 

Socialinio pedagogo veikla

 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su vaiko reikmių  tenkinimu

 • Padeda tėvams suprasti vaiko socialinius poreikius, jų tenkinimo svarbą

 • Bendradarbiauja su pedagogais ir kitais specialistais, įstaigos administracija ir palaiko ryšius su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą

 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą

 • Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti gavimą

 • Inicijuoja ir organizuoja socialinių projektų kūrimą ir    įgyvendinimą

 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje ir kitose institucijose

 • Organizuoja mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų nemokamą maitinimą bei tvarko dokumentus dėl sumažinto mokesčio už lopšelį-darželį

Psichologo veikla

 • Vertina vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas

 • Padeda spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su vaiko tėvais ( globėjais, rūpintojais) ir pedagogais

 • Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje)

 • Konsultuoja vaikus, tėvus bei pedagogus ir teikia jiems rekomendacijas

 • Atlieka šviečiamąjį-informacinį psichologinį darbą tėvams, auklėtojoms, jų padėjėjoms

 • Tiria bei kaupia psichologinius faktus, juos analizuoja, rengia rekomendacijas ir diegia jas praktinėje veikloje

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojo veikla

 • Lavina vaikų muzikinius gebėjimus, pagal muzikinio lavinimo programas, puoselėja vaikų  savitumą ir savarankiškumą, ugdo dorines jų nuostatas

 • Konsultuoja tėvus, muzikinio lavinimo klausimais

 • Organizuoja muzikinius renginius įstaigoje

 • Pedagogams pageidaujant organizuoja jų muzikinį švietimą, saviveiklą

Meninio ugdymo (šokio) mokytojo veikla

 • Bendradarbiauja su auklėtinių tėvais ar globėjais, pedagogais, medicinos darbuotojais bei specialistais sprendžiant vaikų sveikatos ir sporto klausimus

 • Rengia ir dalyvauja įstaigos organizuojamuose kūno kultūros ir sveikatingumo renginiuose, sporto šventėse, sveikatingumo dienose, sporto varžybose

 • Kuria ugdymo programas specialiųjų poreikių vaikams. Su specialiųjų poreikių vaikais dirba pogrupiais ir individualiai

 • Padeda vaikui pažinti savo kūną,  bei  teigiamai save vertinti. Skatina rūpintis vaikus savo sveikata, suteikia vaikams žinių apie saugų elgesį

 • Atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą tėvams, pedagogams

 • Kaupia medžiagą apie vaikų turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, artimuosius ir tolimuosius darbo tikslus

Logopedo veikla

 • Visapusiškai ištiria ugdytinių kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą)

 • Planuoja veiklą sutrikimams šalinti, organizuoja individualius, pogrupinius ir grupinius  logopedinius užsiėmimus

 • Rengia individualias ir grupines konsultacijas kalbos sutrikimų šalinimo klausimais, konsultuoja tėvus, apie pasiektus ir laukiamus  rezultatus

 • Skaito pranešimus tėvams, auklėtojams aktualiais kalbos ugdymo, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais

Dietisto visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla

 • Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą

 • Vykdo vaikų dienos ritmo priežiūrą, rengia ugdytinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas, tvarko medicininius dokumentus
 • Analizuoja ugdytinių sveikatos ir sergamumo rodiklius, rūpinasi ugdytinių sergamumo profilaktika

 • Užtikrina higieninių normų laikymąsi
 • Suteikia vaikams pirmąją pagalbą, konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais, vykdo žarnyno infekcinių ir oro lašelinių ligų prevencija

Meninio ugdymo pedagogo veikla

 • Ugdo vaikų meninius gabumus šiose dailės šakose: piešimo, tapybos, grafikos, kompozicijos

 • Organizuoja vaikų piešinių parodas, konkursus, įvairius vykdomus įstaigoje meninius renginius

 • Stebi ir atrenka dailei gabius vaikus, sudaro jiems individualias meninio lavinimo programas

 • Konsultuoja pedagogus meninio ugdymo klausimais, pildant ugdomosios veiklos planus

 • Bendrauja su įstaigą lankančių vaikų tėvais/globėjais meninio ugdymo klausimais

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė ERIKA LAPAČINSKIENĖ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pavaduotoja LAIMUTĖ STELMOKIENĖ logopedė
Sekretorė RASA SADLAUSKIENĖ psichologė
NARIAI    
  SANDRA LAURIKAITIENĖ socialinė pedagogė
  RIMANTA TREŠČENKOVIENĖ visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
  ASTA BALTRUŠAITIENĖ ikimokyklinio ugdymo pedgogė