PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“
direktoriaus
2017 m. balandžio 7 d.
įsakymu Nr.V-66

Vaiko ugdymo pažangos pasiekimų vertinimo etapai

 

 1. Informacijos apie ugdytinį rinkimas:
 • Anketa tėvams (rugsėjo mėn.).
 • Įstaigos specialistų vertinimo išvados apie vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių. Vertinimo išvados teikiamos pedagogui (spalio1d.).
 1. Ugdytinio stebėjimas ir vertinimas ugdomosios veiklos procese:
 • Ugdomosios veiklos plano skiltyje „Individuali veikla“ numatomos užduotys 2-3 stebimiems ugdytiniams.
 • Ugdomosios veiklos plano skiltyje „Veiklos apmąstymai, refleksija“ fiksuojami stebėtų ir kt. ugdytinių gebėjimai,pasiekimai.
 1. Ugdytinio pažangos pasiekimų stebėsenos ir vertinimo instrumentų rengimas:

3.1.Ugdytinio pasiekimų aplanko rengimas:

 • Vaiko darbelių pavyzdžiai su pedagogo komentaru (žmogaus piešimas, karpinys, raidžių, skaičių pažinimas ir kt.).
 • Elgesio situacijų aprašymas ( įvairi vaikų veikla, žaidimai, poelgiai, vaikų emocinė būsena ir kt.).

3.2.Ugdytinio pažangos pasiekimų vertinimo lentelės pildymas:

 • Vertinimo lentelės pildomos du kartus metuose: pirmas vertinimas spalio – lapkričio mėn., antras vertinimas balandžio – gegužės mėn.
 • Ikimokyklinukų vertinimo lentelė, sudaryta iš 18 ugdymo sričių.
 • Priešmokyklinukų vertinimo lentelė, sudaryta pagal 5 ugdymosi kompetencijas.
 1. Ugdytinio pažangos pasiekimų vertinimo informacijos apibendrinimas:
 • Pasiekimų aplanko turinio aptarimas su ugdytiniu (gegužės mėn.).
 • Tėvų nuomonės apie vaiko ugdymosi pažangą rinkimas (lentelė pildoma balandžio mėn.).
 • Įstaigos specialistų vaiko ugdymosi rezultatų vertinimo išvados ir aptarimas kartu su pedagogu (balandžio mėn.).
 • Pažangos pasiekimų vertinimo informacijos dalijimasis su ugdytinio tėvais (gegužės mėn.).
 • Išvados apie vaiko kompetencijų išlavėjimą ir mokyklinę brandą (rekomendacijos mokyklai).