PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“
direktoriaus
2017 m. balandžio 7 d.
įsakymu Nr.V-66

Vaiko ugdymo pažangos pasiekimų vertinimo etapai

 

 1. Informacijos apie ugdytinį rinkimas:
 • Anketa tėvams (rugsėjo mėn.).
 • Įstaigos specialistų vertinimo išvados apie vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių. Vertinimo išvados teikiamos pedagogui (spalio1d.).
 1. Ugdytinio stebėjimas ir vertinimas ugdomosios veiklos procese:
 • Ugdomosios veiklos plano skiltyje „Individuali veikla“ numatomos užduotys 2-3 stebimiems ugdytiniams.
 • Ugdomosios veiklos plano skiltyje „Veiklos apmąstymai, refleksija“ fiksuojami stebėtų ir kt. ugdytinių gebėjimai,pasiekimai.
 1. Ugdytinio pažangos pasiekimų stebėsenos ir vertinimo instrumentų rengimas:

3.1.Ugdytinio pasiekimų aplanko rengimas:

 • Vaiko darbelių pavyzdžiai su pedagogo komentaru (žmogaus piešimas, karpinys, raidžių, skaičių pažinimas ir kt.).
 • Elgesio situacijų aprašymas ( įvairi vaikų veikla, žaidimai, poelgiai, vaikų emocinė būsena ir kt.).

3.2.Ugdytinio pažangos pasiekimų vertinimo lentelės pildymas:

 • Vertinimo lentelės pildomos du kartus metuose: pirmas vertinimas spalio – lapkričio mėn., antras vertinimas balandžio – gegužės mėn.
 • Ikimokyklinukų vertinimo lentelė, sudaryta iš 18 ugdymo sričių.
 • Priešmokyklinukų vertinimo lentelė, sudaryta pagal 5 ugdymosi kompetencijas.
 1. Ugdytinio pažangos pasiekimų vertinimo informacijos apibendrinimas:
 • Pasiekimų aplanko turinio aptarimas su ugdytiniu (gegužės mėn.).
 • Tėvų nuomonės apie vaiko ugdymosi pažangą rinkimas (lentelė pildoma balandžio mėn.).
 • Įstaigos specialistų vaiko ugdymosi rezultatų vertinimo išvados ir aptarimas kartu su pedagogu (balandžio mėn.).
 • Pažangos pasiekimų vertinimo informacijos dalijimasis su ugdytinio tėvais (gegužės mėn.).
 • Išvados apie vaiko kompetencijų išlavėjimą ir mokyklinę brandą (rekomendacijos mokyklai).

Parengė:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Urbonavičiūtė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Meilutė Ramanauskienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aurelija Jančiuvienė
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Egita Mocevičienė
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Saulutė Jocienė
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Giedrė Jakovlevienė
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Edita Alkūnienė