PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2017 m. rugsėjo 12 d.

sprendimu Nr. T-667

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“ teisinę formą, priklausomybę, savininką, buveinę, lopšelio-darželio grupę ir tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lopšelio-darželio lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, struktūros pertvarką, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo tvarką.
 2. Oficialusis lopšelio-darželio pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Židinėlis“ (toliau – lopšelis-darželis). Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 191637164
 3. Lopšelio-darželio istorija: Kauno miesto Liaudies švietimo skyriaus vedėjo 1970 m. spalio 27 dienos įsakymu Nr.36 įsteigtas 49-asis lopšelis-darželis. Kauno miesto mero 1996 m. gegužės 8 d. potvarkiu Nr. 321 Lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“ pavadinimas.
 4. Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Lopšelio-darželio priklausomybė – Kauno miesto savivaldybės mokykla.
 6. Lopšelio-darželio savininkė – Kauno miesto savivaldybė (toliau – savininkas), Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba. Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
 7. Lopšelio-darželio buveinė – Pikulo g. 31, LT-48428 Kaunas..
 8. Lopšelio-darželio grupė ir tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 9. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga – lopšelis- -darželis.
 10. Mokymo kalba – lietuvių.
 11. Lopšelyje-darželyje veikia dieninės ir savaitinė grupės.
 12. Lopšelio-darželio grupių veikla organizuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 13. Lopšelyje-darželyje vykdomos šios švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai neišduodami.
 14. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS,TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.
 2. Lopšelio-darželio veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

16.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

16.2. kita švietimo veiklos rūšis – priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

16.3. kitos veiklos rūšys:

16.3.1. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

16.3.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

16.3.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

16.3.4. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.

 1. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.
 2. Lopšelio-darželio uždaviniai:

18.1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;

18.2. puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

18.3. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;

18.4. padėti vaikams suvokti ir perimti žmogiškąsias vertybes;

18.5. saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;

18.6. šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;

18.7. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;

18.8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;

18.9. siekti vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio partnerystės gerinant vaiko ugdymo(si) šeimoje kokybę.

 1. Vykdydamas jam pavestus uždavinius lopšelis-darželis atlieka šias funkcijas:

19.1. diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį;

19.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą;

19.3. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina ugdymo kokybę;

19.4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo sveikatos priežiūrą;

19.5. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoja specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

19.6. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

19.7. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, rengti kvalifikacines programas;

19.8. užtikrina higienos normų laikymąsi, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

19.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais;

19.10. organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje;

19.11. viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

19.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

20.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi būdus;

20.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

20.3. bendradarbiauti su jo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

20.4. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

20.5. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

20.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

20.7. sudaryti sutartis;

20.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, privalo:

21.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

21.2. teikti geros kokybės švietimą, vykdyti patvirtintas ugdymo, švietimo programas;

21.3. palaikyti ryšius su vietos bendruomene, sudaryti sutartis ir vykdyti sutartus įsipareigojimus;

21.4. užtikrinti lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veiklą įgyvendinant teisės aktų nustatytus reikalavimus.

IV SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:

22.1. lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarę lopšelio-darželio taryba ir Kauno miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

22.2. lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi lopšelio-darželio taryba.

 1. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kuris konkurso būdu skiriamas pareigoms ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Direktorius:

24.1. tvirtina lopšelio-darželio vidaus struktūrą ir lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

24.2. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

24.3. nustato lopšelio-darželio darbo apmokėjimo sistemą;

24.4. priima vaikus Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

24.5. suderinęs su lopšelio-darželio taryba, tvirtina lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisykles;

24.6. užtikrina vaikams sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms aplinką, sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir darbo sąlygas;

24.7. vadovauja lopšelio-darželio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina lopšelio-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

24.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

24.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę tarybą;

24.10. sudaro lopšelio-darželio vardu sutartis, reikalingas lopšelio-darželio funkcijoms atlikti;

24.11. organizuoja lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

24.13. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams sudaro galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.14. inicijuoja lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

24.15. bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), pagalbą vaikui, mokytojui ir lopšeliui-     -darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

24.16. atstovauja lopšeliui-darželiui kitose institucijose;

24.17. organizuoja lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą;

24.18. prižiūri finansų kontrolę lopšelyje-darželyje ir tvirtina finansų kontrolės taisykles;

24.19. atlieka kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Lopšelio-darželio direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi lopšelyje-darželyje, demokratinį lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų lopšelio-darželio tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, lopšelio-darželio veiklos rezultatus, gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą, teisingos, tikslios ir išsamios informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą laiku buhalterinės apskaitos tvarkytojui. Lopšelio-darželio direktorius pavaldus ir atskaitingas savininkui.
 2. Lopšelyje-darželyje metodinei veiklai organizuoti ir kordinuoti sudaroma metodinė taryba, kurios nuostatus tvirtina lopšelio-darželio direktorius.

V SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

 1. Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba.
 2. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti lopšelio-darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus.
 3. Taryba renkama dvejiems metams. Tarybą sudaro 9 nariai. Į Tarybą atstovus lygiomis dalimis (po 3) deleguoja tėvai (globėjai), mokytojai ir darbuotojai: tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, darbuotojus – lopšelio-darželio darbuotojų susirinkimas. Lopšelio-darželio direktorius negali būti Tarybos nariu.
 4. Tarybos veikla organizuojama pagal Tarybos patvirtintus Tarybos nuostatus.
 5. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.
 6. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje.
 7. Taryba:

33.1. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

33.2. pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lopšelio-darželio direktoriaus;

33.3. teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;

33.4. svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

33.5. išklauso lopšelio-darželio direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;

33.6. teikia savininkui siūlymus dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo;

33.7. svarsto kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;

33.8. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

33.9. svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

 1. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
 2. Taryba vieną kartą per metus atsiskaito už savo veiklą lopšelio-darželio bendruomenei.
 3. Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 4. Mokytojų taryba:

37.1. inicijuoja lopšelio-darželio kaitos procesus;

37.2. formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;

37.3. dalyvauja planuojant lopšelio-darželio ugdymo veiklą;

37.4. svarsto veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;

37.5. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;

37.6. teikia lopšelio-darželio administracijai, mokytojų atestavimo komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;

37.7. sprendžia kitus mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.

 1. Mokytojų tarybos veikla organizuojama pagal lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintus mokytojų tarybos nuostatus.
 2. Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.
 3. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia lopšelio-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.
 4. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 1. Darbuotojai į darbą lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius. Direktoriaus pavaduotojus, mokytojus, kitus pedagoginius ir nepedagoginius darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio direktorius.
 2. Darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir kitais teisės aktais.
 3. Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Lopšelis-darželis valdo ir naudoja patikėjimo teise savininko perduotą turtą, disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų ir savininko nustatyta tvarka.
 2. Lopšelio-darželio lėšos:

46.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savininko biudžetui skirtos lėšos ir savininko biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

46.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

46.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Lopšelio-darželio lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Lopšelis-darželis teisės aktų nustatyta tvarka savarankiškai vykdo finansinę, ūkinę veiklą.
 3. Lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko ir finansines operacijas vykdo savininko įsteigtas juridinis asmuo.
 4. Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 5. Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir savininkas. Lopšelio-darželio valstybinį auditą atlieka Valstybės kontrolė. Lopšelio-darželio veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Kauno miesto savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). Lopšelio-darželio vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais. Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą atlieka savininkas.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Lopšelio-darželio nuostatus, suderintus su Taryba, tvirtina Kauno miesto savivaldybės taryba.
 2. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi savininko, lopšelio-darželio direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.
 3. Lopšelis-darželis turi interneto svetainę (www.zidinelis.lt), atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 4. Lopšelis-darželis reikalingus viešai paskelbti pranešimus ir informaciją apie savo veiklą skelbia interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Lopšelio-darželio struktūros pertvarka vykdoma, lopšelis-darželis reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________________

Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“ direktorė                       Ona Vitkauskienė

SUDERINTA

Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“ tarybos

2017 m. gegužės 12 d. posėdžio

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.(1.35)-2)