Patvirtinta
Kauno lopšelio-darželio „židinėlis“
Direktoriaus 2014 m. Kovo 12 d. Įsakymu nr. V-33

Supaprastintų viešųjų prikimų taisyklės
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų taisyklių punktų pakeitimo

Patvirtinta
Kauno lopšelio-darželio „židinėlis“
Direktoriaus
2014 m. Vasario 12d. Įsakymu nr. V-20

pirkimų planas 2014 metams
pirkimų planas 2015 metams
pirkimų planas 2016 metams
pirkimų plano 2016 m. Papildymas
pirkimų planas 2017 metams

Patvirtinta
Kauno lopšelio-darželio „židinėlis“
Direktoriaus
2010 m. Spalio 11 d. Įsakymu nr. V-19

Kauno lopšelio-darželio „židinėlis“
Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

I Bendrosios nuostatos

 1. Kauno lopšelio-darželio „židinėlis“ viešojo pirkimo komisijos (toliau – komisija) paskirtis – organizuoti ir atlikti  viešąjį pirkimą  (toliau – pirkimas).
 2. Komisija savo veikloje vadovaujasi lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.
 3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama sprendimus komisija yra savarankiška.
 4. Komisija veikia kauno lopšelio-darželio „židinėlis“ vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija vykdo tik raštiškas užduotis. Komisija turi teisę atsisakyti vykdyti viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams prieštaraujančius pavedimus.
 5. Komisija yra atskaitinga kauno lopšelis-darželis „židinėlis“ direktoriui.

II Komisijos funkcijos

 1. Komisija atlieka šiuos veiksmus:
  • Parenka pirkimo būdą;
  • Parengia pirkimo dokumentus ir nustatyta tvarka pateikia juos tiekėjams;
  • Rengia viešųjų pirkimų ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimus ir teikia juos viešųjų pirkimų tarnybai;
  • Atliekant pirkimą neskelbiamų derybų arba neskelbiamų supaprastintų derybų  būdu išrenka tiekėjus ir pakviečia juos dalyvauti pirkime;
  • Nustato galutinius paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminus;
  • Teikia tiekėjams pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus;
  • Rengia susitikimus su tiekėjais;
  • Perduoda pranešimus tiekėjams;
  • Tikrina tiekėjų kvalifikacinius duomenis, priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacinių duomenų ir praneša apie jį tiekėjui;
  • Atlieka vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą;
  • Nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus;
  • Nustato, ar pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas atitinka reikalavimus;
  • Atliekant pirkimą skelbiamų derybų, skelbiamų supaprastintų derybų, neskelbiamų derybų, neskelbiamų supaprastintų derybų ar konkurencinio dialogo būdu atlieka tiekėjų kvalifikacinę atranką;
  • Nustato preliminarią pasiūlymų eilę, ją patvirtina ir priima sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą;
  • Gavusi kauno lopšelio-darželio „židinėlis“ direktoriaus įgaliojimą ir viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, nutraukia pirkimo procedūras.
  • Nagrinėja tiekėjų pretenzijas;
  • Atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.
 1. Komisija, organizuodama pirkimą ir jį atlikdama taikant įprastą komercinę praktiką:
  • Rengia pirkimo dokumentus;
  • Išrenka potencialius tiekėjus;
  • Organizuoja potencialių tiekėjų apklausą ;
  • Rengia tiekėjų apklausos pažymą;
  • Patikrina tiekėjų gebėjimus įvykdyti pirkimo sutartį;
  • Nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pasiūlymus;
  • Derasi su tiekėjais dėl jų pasiūlymų pagerinimo;
  • Nustato tiekėją, kuriam siūloma sudaryti sutartį;
  • Rengia sutarties projektą ir teikia jį kauno lopšelis-darželis „židinėlis“ direktoriui;
  • Su pirkimais susijusius dokumentus nustatyta tvarka perduoda vyr. Buhalteriui bei archyvarui.

III Komisijos teisės ir pareigos

 1. Komisija, vykdydama jai pavestas užduotis turi teisę:
  • Gauti informaciją apie reikalingų nupirkti prekių kiekį, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ir darbų atlikimo terminus, pirkimo objekto techninius, estetinius, funkcinius bei kokybės reikalavimus ir kitas keliamas sąlygas, lėšas, skirtas prekių, paslaugų ar darbų pirkimui, bei visą kitą informaciją, reikalingą pirkimams organizuoti ir vykdyti;
  • Prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus;
  • Kviesti ekspertus, tiekėjų pateiktiems pasiūlymams nagrinėti;
  • Turi kitas, viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintas teises.
 2. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:
  • Vykdyti komisijos darbo reglamente nurodytas bei kauno lopšelis-darželis „židinėlis“ direktoriaus  nustatytas užduotis;
  • vykdydama užduotis, laikytis viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.
 3. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, neturi teisės tretiesiems asmenims, išskyrus, jos pakviestiems ekspertams, viešųjų pirkimų tarnybos prie lietuvos respublikos vyriausybės atstovams, perkančiosios organizacijos vadovui, jo įgaliotiems asmenims bei kitiems lietuvos respublikos teisės aktuose nurodytiems asmenims ir institucijoms, teikti jokios informacijos, susijusios su atliekamo pirkimo procedūromis, išskyrus tą informaciją, kurią pateikti privaloma pagal viešųjų pirkimų įstatymą.
 4. Komisija negali teikti tiekėjams informacijos, susijusios su tiekėjo pasiūlymo turiniu, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo sąžiningą konkurenciją.

IV Komisijos darbo organizavimas

 1. Komisijos pirmininkas, kiekvienas komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti komisijos darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.
 2. Komisijos pirmininkas komisijos sekretoriumi paskiria vieną iš komisijos narių. Atliekant projekto konkursą komisijos sekretoriumi skiriamas direktoriaus įgaliotas šios organizacijos darbuotojas.
 3. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių (projekto konkurso, supaprastinto projekto konkurso metu – ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių).
 4. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Atliekant projekto konkursą, komisijos sekretorius dalyvauja komisijos posėdžiuose be balsavimo teisės.
 5. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti posėdyje, kauno lopšelio-darželio „židinėlis“ direktorius paskiria jį pavaduojantį komisijos narį.
 6. Komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
 7. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno komisijos nario atskiroji nuomonė. Protokolą rašo komisijos sekretorius. Protokolą pasirašo visi komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

V Baigiamosios nuostatos

 1. Kiekvienas komisijos narys atsakingas už savo siūlomus ir priimamus sprendimus, o komisijos pirmininkas – už komisijos priimamus sprendimus.
 2. Nuolatinės komisijos veikla pasibaigia kauno lopšelis-darželis „židinėlis“ direktoriui priėmus sprendimą dėl jos išformavimo. Jei sudaroma nenuolatinė komisija, jos veikla pasibaigia, pasibaigus pirkimo procedūroms arba jas nutraukus.

Kauno lopšelio-darželio “židinėlis” maisto produktų kainos
2014 m. Vykdomi  pirkimai
2015 m. Vykdomi pirkimai
2016 m. Vykdomi pirkimai
2017 m. Vykdomi pirkimai
Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu

Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 200 000 lt be pvm. Pirkimas vykdomas vadovaujantis lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. Ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 10  str 68.8 punkto nuostatomis

UAB “Senukų prekybos centras”

Ataskaita už 2016 m. II ketv.
Ataskaita už 2016 m. IV ketv.