KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“ 2020-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“ (toliau lopšelio-darželio) 2020-2022 metų kovos su korupcija programa (toliau Programa) yra korupcijos prevencijos priemonė, skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti lopšelyje-darželyje.
 2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m.kovo 10 d. nutarimu Nr.XII -1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014m. birželio 5 d. Įsakymu Nr.2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-125 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
 3. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos kontrolę įstaigoje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešą lopšelio-darželio darbuotojų veiklą.
 4. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.
 5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir lopšelio-darželio darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.
 6. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
 7. Programoje vartojamos sąvokos:

7.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių įstaigoje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar kitokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesui.

7.2. korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – kyšininkavimas, papirkimas, kita nusikalstama veika, jei ji padaryta teikiant viešąsias paslaugas bei siekiant naudos sau ar kitiems: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar oficialiais įgaliojimais, dokumentų klastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiką ar kitos veikos, kurių metu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo.

7.3. korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad lopšelyje-darželyje, įgyvendinant jai nustatytus uždavinius, gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir kitas su korupcija susijusias veikas.

7.4. korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamą priemonių sistemą;

 II. SKYRIUS

VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 

 1. Lopšelio-darželio „Židinėlis“ veiklos situacijos analizė atliekama, vadovaujantis strateginio planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių analizę.
 2. Įvertinus aukščiau pateiktus veiksnius, lopšelyje-darželyje korupcija galima šiose veiklos srityse:

9.1.  formuojant lopšelio-darželio darbuotojų personalą;

9.2.  organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;

9.3.  priimant vaikus į lopšelį-darželį;

9.4.  organizuojant vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje;

9.5. deleguotų lėšų iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos struktūrinių fondų, tėvų 2% pajamų tikslinis panaudojimas.

 1. Lopšelio-darželio direktorius kasmet atsiskaito už įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą Kauno miesto savivaldybės tarybai ir lopšelio-darželio tarybai. Lopšelio-darželio bendruomenė informuojama apie mokymo, 2 procentų, specialiųjų programų lėšų panaudojimą.
 2. Lopšelio-darželio turto valdymas ir disponavimas apskaitomas Centralizuotoje savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterijoje (BĮBA), atliekant kasmetinę turto inventorizaciją.
 3. Lopšelio-darželio internetinėje svetainėje skelbiamos įstaigos finansinės ataskaitos. Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.

 

III. SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

 1. Korupcijos prevencija įstaigoje įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

13.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;

13.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi įstaigos darbuotojai;

13.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

13.4. pastovumo – korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus.

 IV. SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Programos tikslai :

14.1. atskleisti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai lopšelyje-darželyje atsirasti ir plisti. Užkirsti kelią korupcijos atsiradimui, pašalinti veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai;

14.2. sukurti ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti ryšius tarp administracijos, darbuotojų, šeimų, šalinti priežastis pasinaudoti tarnybine padėtimi;

14.3. plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą ugdymo įstaiga.

 1. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi programos uždaviniai :

15.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;

15.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;

15.3. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami lopšelio-darželio bendruomenei;

15.4. didinti lopšelio-darželio bendruomenės teisinį sąmoningumą, atsakingumą ir nepakantumą korupcijai;

15.5. didinti antikorupcinio švietimo ir antikorupcinės kultūros sklaidą;

15.6. viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jų rezultatus.

V. SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

16.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu lopšelyje-darželyje;

16.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

16.3. didėjančiu nepakantumu korupcijai, tai yra anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiaus didėjimu;

16.4. skundų, pateiktų vadovui, aukštesnėms instancijoms, skaičiaus mažėjimu.

 

VI. SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas.
 2. Programoje įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo lopšelio-darželio direktorius ir atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

 

VII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Programa įgyvendinama pagal priemonių planą.
 2. Už konkrečių priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.
 3. Korupcinė situacija vertinama bei priemonių planas peržiūrimi kas treji metai. Esant

būtinybei programa gali būti papildoma.

 1. Programa įsigalioja nuo 2020 m. sausio 01 d.

23.Programa, korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas skelbiami internetiniame puslapyje zidinelisld@gmail.com