Įstaiga, vykdydama savo veiklą ir siekdama užsibrėžtų tikslų, vadovaujasi šiais principais:

Humaniškumo – gerbti vaiką kaip asmenybę, garantuoti jam teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.

Demokratiškumo – sudaroma galimybė vaikams kritiškai mąstyti, reikšti savo nuomonę, rinktis sau veiklą, elgtis savarankiškai, tačiau laikomasi tam tikrų susitarimų.

Į vaiką orientuoto, lankstaus ir individualizuoto ugdymo – vaiko ugdymo individualizavimas vykdomas, atsižvelgiant į jo asmenybę, amžių ir individualius poreikius. Vaikas stebimas, renkami duomenys apie jo pažangą. Sudaryta vaiko raidos vertinimo sistema panaudojama individualizuojant ugdymą.

Mokymosi žaidžiant ir aktyviai tyrinėjant – žaidimas yra pagrindinis ugdymo metodas.

Partnerystės su šeima – darželio ir šeimos bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas įsitikinimu, kad šeima yra svarbiausias vaiko ugdytojas. Tėvams sudaroma galimybė ne tik dalyvauti vaikų ugdymo procese, bet ir kitose darželio veiklos srityse.

Atsinaujinimo – siekdami parengti vaikus ateities pokyčiams ugdomi jų gebėjimai būti: kūrybingais, kritiškai mąstančiais ir gebančiais rinktis, matančiais sunkumus ir mokančiais rasti sprendimus bei trokštančiais mokytis visą gyvenimą.

Tautiškumo – padėti vaikui pažinti savo tautos kultūros vertybes, papročius, tradicijas, jas puoselėti.

Prieinamumo – sudaryti sąlygas ugdytis socialinės atskirties, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems bei gabiems vaikams.